Έννοια ανοικτού διαγωνισμού -Έννοια έργου δημόσιας σύμβασης έργου

Έννοια ανοικτού διαγωνισμού:

Ένα από τα είδη των διαγωνιστικών διαδικασιών είναι ο ανοικτός διαγωνισμός σύμβασης έργου  άνω / κάτω των ορίων. Στις ανοικτές διαδικασίες, κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει προσφορά στο πλαίσιο προκήρυξης διαγωνισμού (άρθρο27 § 1 Ν.4412/16).

Έννοια δημόσιας σύμβασης έργου:

Ως «δημόσιες συμβάσεις έργων» και ως «συμβάσεις έργων» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο, ένα από τα κάτωθι:

α) την εκτέλεση ή συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση εργασιών που αφορούν μία από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα II του Προσαρτήματος Α’ και στο Παράρτημα Ι του Προσαρτήματος Β’ PDF

β) την εκτέλεση ή συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση έργου,

γ) την υλοποίηση, με οποιαδήποτε μέσα, έργου ανταποκρινόμενου στις απαιτήσεις που ορίζει η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας που ασκεί αποφασιστική επιρροή στο είδος ή στη μελέτη του έργου.

Ως «έργο» νοείται το αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομικών εργασιών ή εργασιών μηχανικού το οποίο επαρκεί αυτό καθαυτό για την εκπλήρωση μίας οικονομικής ή τεχνικής λειτουργίας. Η εκτέλεση των εργασιών του προηγούμενου εδαφίου απαιτεί ιδίως την εφαρμογή μελέτης κατά την έννοια του παρόντος, με τη χρήση τεχνικών γνώσεων και μεθόδων και αφορά νέες κατασκευές, επεκτάσεις, ανακαινίσεις, επισκευές – συντηρήσεις κατά τη λειτουργία, κατεδαφίσεις υποδομών, ιδίως στις κατηγορίες οδοποιίας, οικοδομικών, υδραυλικών, ηλεκτρομηχανολογικών, λιμενικών, βιομηχανικών – ενεργειακών, δικτύων, πρασίνου, καθαρισμού και επεξεργασίας νερού, υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων, γεωτρήσεων, ειδικών μονώσεων, ανελκυστήρων, ηλεκτρονικού εξοπλισμού, πλωτών έργων και εγκαταστάσεων, ναυπηγείων, αποκαλύψεις μεταλλείων ή όπως οι κατηγορίες αυτές διαμορφώνονται από τις κείμενες διατάξεις και των υποδομών εκ του συνδυασμού των ανωτέρω κατηγοριών.

Γενικά και σύμφωνα με τη παγιωθείσα μέχρι σήμερα νομολογία έχει κριθεί   ότι,   όταν δεν απαιτείται η χρήση ειδικών τεχνικών  γνώσεων και μεθόδων, καθώς και η χρησιμοποίηση εξιδεικευμένου επιστημονικού η τεχνικού  προσωπικού και ανάλογων μέσων και εγκαταστάσεων, τότε δεν πρόκειται για δημόσιο τεχνικό έργο αλλά για εκτέλεση γενικής φύσης εργασιών (ΕΛ.ΣΥΝ : ΤΜΗΜΑ VII ,Πράξεις   76/05 ,250/06 ,184/07).

Κατά τη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μεταξύ άλλων, έχει κριθεί ότι:

  • Συνιστούν δημόσιο τεχνικό έργο οι υδρευτικές γεωτρήσεις, διότι για την εκτέλεσή τους απαιτούνται ειδικές γνώσεις (ΕλΣυν Τμ VII  Πρ. 197/2011).
  • Συνιστά δημόσιο τεχνικό έργο η κατασκευή μικρών γηπέδων ποδοσφαίρου (ΕλΣυν Τμ V Πρ. 1/2003).
  • Συνιστά δημόσιο τεχνικό έργο η κατασκευή χλοοτάπητα (ΕλΣυν Τμ VII Πρ. 24/2009).
  • Συνιστά δημόσιο τεχνικό έργο η ανακαίνιση σχολικών κτιρίων (ΕλΣυν Τμ VII Πρ. 10/2013).
  • Συνιστά δημόσιο τεχνικό έργο η υπογειοποίηση εναέριου δικτύου της ΔΕΗ (ΕλΣυν Κλιμ.Προλ.Ελ. Τμ VII  Πρ. 9/2012).
  • Συνιστά δημόσιο τεχνικό έργο η διαγράμμιση του οδικού δικτύου διότι για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών απαιτούνται ειδικές τεχνικές γνώσεις και μέθοδοι, εξειδικευμένο προσωπικό και ανάλογα τεχνικά μέσα (ΕλΣυν Τμ VI Πρ. 2796/2012).
  • Συνιστά δημόσιο τεχνικό έργο η επιδιόρθωση των ασφαλτικών οδοστρωμάτων από λακκούβες και εργασίες συντήρησης ασφαλτοτάπητα λόγω θεομηνιών