Η ιστοσελίδα

των συμβάσεων του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α.

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΒΗΜΑΤΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Επικαιρότητα

Προεδρικά Διατάγματα - Υπουργικές Αποφάσεις
Κ.Υ.Α. 44756/24 (ΦΕΚ-3380 Β/13-6-24)
Κ.Υ.Α. 44756/24 (ΦΕΚ-3380 Β/13-6-24)

Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) - Τροποποίηση της υπ’ αρ. 64233/8.6.2021

Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων 37122/21-4-2023
Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων 37122/21-4-2023

Οδηγίες προς τις αναθέτουσες αρχές αναφορικά με την υποβολή αιτημάτων για παροχή σύμφωνης γνώμης από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 (περί επάρκειας ή μη μέτρων αυτοκάθαρσης)

Πως μπορώ να κάνω εγγραφή ως μέλος της ιστοσελίδας e-dimos.gr;
Περισσότερα
Κάντε εγγραφή στο Newsletter μας για να λαμβάνετε πρώτοι σημαντικά νέα και θέματα!