ΔΕΛΤΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

Σημερινά νέα ( 17-7-2018 )

Έργα αρμοδιότητας Δ.Ε.Υ.Α εκτελούμενα από το Δήμο


Σημερινά νέα ( 10-7-2018 )

Α)Παραλαβή υπηρεσιών από το Δημοτικό Συμβούλιο με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας τους.Απλή αρνητική γνώμη επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών Β) Έκπτωση αναδόχου Γ) Έλεγχος γνησιότητας εγγυητικής επιστολής

Σημερινά νέα ( 9-7-2018 )

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για σύνταξη οικονομικής μελέτης: «Υπηρεσία ενεργειακής πραγματογνωμοσύνης και δυνατοτήτων αναβάθμισης συστήματος οδοφωτισμού».Συνιστούν υπηρεσία γενικής  φύσης


Σημερινά νέα ( 2-7-2018 )

Προμήθειες ηλεκτρολογικών υλικών και ενεργειακή αναβάθμιση φωτιστικών –Όμοιες η ομοειδείς προμήθειες και υπηρεσίες. 


Σημερινά νέα ( 27-6-2018 )

Δημόσιο έργο κατά την έννοια του άρθρου 2 Ν.4412/16

Προμήθεια ΔΕΥΑ – Πρόχειροι διαγωνισμοί – Kατάτμηση ομοειδών


Σημερινά νέα ( 26-6-2018 )

Διαδικασία διαπραγμάτευσης για λόγους κατεπείγοντες που οφείλονται σε απρόβλεπτες  περιστάσεις  


Σημερινά νέα ( 25-6-2018 )

Εργασίες συντήρησης αγροτικής οδοποιίας Δημοτικής Ενότητας


Σημερινά νέα ( 23-6-2018 )

Σημαντικό!!!Δημόσια Έργα : Πλήρωση όρων χρηματοοικονομικής επάρκειας εργοληπτικών επιχειρήσεων πέραν των όσων αντιστοιχούν και ορίζονται στο άρθρο 100 Ν.3669/08 ( Κ.Δ.Ε )Ανάκληση Πράξης Κλιμακίου με Απόφαση Τμήματος του ΕΛ.ΣΥΝ 


Σημερινά νέα ( 19-6-2018 )

Συμβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών για την «Στελέχωση Κολυμβητηρίου»


Σημερινά νέα (18 -6-2018)

Σύμφωνη γνώμη ΕΑΑΔΗΣΥ για τη σύναψη σύμβασης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης


Σημερινά νέα (8 -6-2018)

Προμήθεια τροφίμων:Α)Επαγγελματικό παράπτωμα οικονομικού φορέα Β)Συμπληρωματικά δικαιολογητικά αναδόχου Γ)Ενορκη βεβαίωση περί μη τέλεσης τελεσίδικων καταδικαστικών αποφάσεων 


Σημερινά νέα (7 -6-2018)

ΕΑΑΔΗΣΥ:Νέα διαδυκτυακή πύλη της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση :ppp.eaadhsy.gr.Η πρόσβαση που παρέχεται στους ενδιαφερόμενους είναι ελεύθερη και απεριόριστη.Δείτε ενημερωτικό έγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ εδώ  


Σημερινά νέα (4 -6-2018)

Υπουργείο Υποδομών και  Μεταφορών : Ενημερωτική Εγκύκλιος σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων Ν.4412/16 που αφορά στις συμπληρωματικές συμβάσεις : εδώ

Γν.ΝΣΚ:Αρνητική γνωμοδότηση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ δεν κωλύει την υπογραφή της δημόσιας σύμβασης εφόσον ο προσυμβατικός έλεγχος του ΕΛ.ΣΥΝ αποβεί θετικός

Ενημερωτικό άρθρο επιστημονικής ομάδας :Χρόνος συνδρομής όρων συμμετοχής 


Σημερινά νέα (1 -6-2018)

Ενημερωτικό άρθρο επιστημονικής ομάδας : Αυτοκάθαρση οικονομικού φορέα/Αξιοπιστία


Σημερινά νέα (30 -5-2018)

Παράνομος αποκλεισμός οικονομικού φορέα καθιστά την διαγωνιστική διαδικασία μη σύννομη με συνέπεια να κωλύεται η σύμβαση


Σημερινά νέα ( 30 -5-2018)

Γν.ΝΣΚ :Επιτροπές Ν.4412/16 :Δικαίωμα παραίτησης Προέδρου επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών-υπηρεσιών . Συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών 


Σημερινά νέα ( 29-5-2018)

Μίσθωση φορτοεκσκαφέα . Δεν υφίσταται πλημμέλεια λόγω μη περιγραφής και ποσοτικοποίησης των υπό εκτέλεση εργασιών 


Σημερινά νέα ( 25-5-2018)

Έργο : Απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος λόγω κήρυξης του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης


Σημερινά νέα ( 23-5-2018)

Παροχή λογιστικών υπηρεσιών σε Κοινωφελή Επιχείρηση 

Έργα: Α)Σφάλμα στην αναγραφή ολόγραφης τιμής Β) Μη συμπλήρωση δήλωσης ανεκτέλεστου μέρους συμβάσεων


Σημερινά νέα ( 22-5-2018)

Κατάτμηση ενιαίου έργου σε μικρότερα ομοειδή .Μη νόμιμη δαπάνη

Ομοειδείς υπηρεσίες


Σημερινά νέα ( 18-5-2018)

Πολυετής σύμβαση προμήθειας : Επαναδέσμευση πίστωσης εις βάρος του νέου προϋπολογισμού μετά την υπογραφή της σύμβασης.


Σημερινά νέα ( 16-5-2018)

Συμπληρωματική σύμβαση  εκτελούμενου έργου λόγω απρόβλεπτης κατάστασης 

Τροποποίηση σύμβασης κατ΄εφαρμογή του άρθρου 132 παρ 1(β) Ν.4412/16


Σημερινά νέα ( 14-5-2018)

Χρηματοοικονομική επάρκεια εργοληπτικών επιχειρήσεων

Τεχνική ικανότητα εργοληπτικών επιχειρήσεων


Σημερινά νέα (11-5-2018 ):

Σημαντικό !! Πρόσκληση συμμετοχής σε απευθείας διαπραγμάτευση


Σημερινά νέα (10-5-2018 ):

Μη ομοειδείς εργασίες 


Σημερινά νέα (9-5-2018 ):

Απευθείας ανάθεση με απόφαση δημάρχου της εργασίας συντήρησης  και επισκευής δημοτικών οχημάτων καθαριότητας  και υπερκατασκευών  αυτών  λόγω  κατεπείγουσας ανάγκης  


Σημερινά νέα (7-5-2018 ):

α)Συμπλήρωση VI Μέρους ΤΕΥΔ β) Υπογραφή ΤΕΥΔ


Σημερινά νέα (4-5-2018 ):

Προμήθεια καυσίμων- Λόγοι απόρριψης προσφοράς