ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σημερινά νέα (22-5-2017): Δημοσιεύθηκε στις 19-5-2017 στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Ν. 4472/17 (Φ.Ε.Κ 74 Α)  με τίτλο: «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λο πές διατάξεις», του οποίου το άρθρο 47 όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει περιλαμβάνει  τροποποιήσεις του Ν. 4412/16

Με βάση την αιτιολογική έκθεση του άρθρου 47   Ν.4472/17  (Φ.Ε.Κ 74 Α/19-5-2017 )

1.Ρυθμίζεται το εφαρµοστικό   πλαίσιο για τη δηµοσίευση στις διαγωνιστικές διαδικασίες στο νόµο περί δημοσίων προμηθειών, 4412/2016. Ειδικότερα :

 • Με τις  παρ 1-14 άρθρου 47 Ν.4472/17  εξειδικεύεται ο όγκος των πληροφοριών των διακηρύξεων και των προκηρύξεων στο ΚΗΜΔΗΣ και ρυθμίζεται επακριβώς το περιεχόμενο των προκηρύξεων και των διακηρύξεων και στις διαγωνιστικές διαδικασίες και κάτω των ορίων. Σηµειωτέον, ότι η έννοια της προκήρυξης του ν. 4412/2016, δεν ταυτίζεται µε την «περίληψη διακήρυξης», η οποία προβλέπεται σε προγενέστερα νομοθετήματα και αφορά την υποχρέωση δηµοσίευσης στον τύπο, η οποία διατηρείται µμεταβατικά µε τις σχετικές διατάξεις του ν. 4412/2016.

2.Μετατίθεται χρονικά η ένταξη των έργων στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ .Ειδικότερα :

 • Με την παράγραφο 15 άρθρου 47 Ν.4472/17 μετατίθεται χρονικά η ένταξη των έργων στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ και επιλέγεται η σταδιακή ένταξη αυτών, αφενός για να δοκιμαστεί το σύστημα αφετέρου για να εκπαιδευτούν οι υπάλληλοι των αναθετουσών αρχών και των αναθετόντων φορέων στην εφαρμογή αυτού επαρκώς.Πιο συγκεκριµένα,
 • Η υποχρέωση για χρήση του ΕΣΗΔΗΣ αρχίζει την 15η Ιουνίου 2017 για:
 • τις ανοικτές διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης ανά οµάδα εργασιών [άρθρα 27και 95 παρ. 2.(α) και 2. (β)] και τις ανοικτές διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης εκπόνησης µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών µε κριτήριο ανάθε- σης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προ- σφορά µόνο βάσει τιµής (άρθρα 27 και 86 παρ. 6) που διενεργούνται από τις αρχές που αναφέρονται στο Πα- ράρτηµα Ι του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016.
 • Η υποχρέωση χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ αρχίζει την 20η Οκτωβρίου 2017 για:
 • i) το σύνολο των λοιπών διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, µελετών και παρο χής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών του παρόντος που διενεργούν οι αρχές του Πα- ραρτήµατος Ι του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016,
 • ii) για το σύνολο διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβά- σεων έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών που διενεργούν οι αναθέτουσες αρχές του ν. 4412/2016,
 • iii) για το σύνολο των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονι- κών υπηρεσιών του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 που διε- νεργούν οι αναθέτοντες φορείς. Οι ανωτέρω ηµεροµηνίες ισχύουν αναδροµικά από 18.4.2017, εκτός από τις περιπτώσεις όπου είναι υποχρεωτική η χρήση ηλεκτρονικών µέσων, σύµφωνα µε τα άρθρα 33, 34 ή 35, την παρά- γραφο 3 του άρθρου 40, την παράγραφο 2 του άρθρου 65 ή το άρθρο 67 και των άρθρων 270, 271, 272, της πα- ραγράφου 3 του άρθρου 274, της παραγράφου 2 του άρ- θρου 295 ή το άρθρο 297

3. Μετατίθεται χρονικά η διαλειτουργικότητα του συστήµατος ΚΗΜΔΗΣ µε το πρόγραµµα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.Ειδικότερα

 • Με τη διάταξη της παραγράφου 16 άρθρου 47 Ν.4472/17 µετατίθεται χρονικά η διαλειτουργικότητα του συστήµατος ΚΗΜΔΗΣ µε το πρόγραµµα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθότι η διασύνδεση αυτή δεν είναι τεχνικά εφικτή στην παρούσα στιγµή. Τα στοιχεία των διαγωνισµών θα συνεχίσουν να καταχωρούνται πρωτογενώς και στα δύο συστήµατα.

4.Μετατίθεται  για  τις  26.6.2017  η  έναρξη  λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης  Προδικαστικών Προσφυγών.Ειδικότερα

 • Με  τις παραγράφους 17 και 18 άρθρου 47 Ν.4472/17  αποσκοπείται η µετάθεση της έναρξης λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών κατά ένα µήνα, προκειµένου να ολοκληρωθούν οι αναγκαίες διαδικασίες προετοιµασίας.

Επιπρόσθετα :

 • Με το άρθρο 118 συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του ΥΠ. ΥΠΟΔ.& ΜΕΤ. Ηλεκτρονικό Μητρώο συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.).
 • Με το άρθρο  119 επέρχονται τροποποιήσεις και καταργήσεις άρθρων  Ν.3316/05 και Ν.3369/08

 1 , 2, 3, 4