ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Διοργάνωση 2ημερου σεμιναρίου στις 30 και 31 Οκτωβρίου 2017 με θέμα «Δημόσιες Συμβάσεις Ν.4412/16 των ΟΤΑ».Σημερινά νέα (22-9-2017):

Ερώτημα σ την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 

Τα επαγγελματικά μητρώα Μελετητών και Εργοληπτών, που προβλέπονται στο άρθρο 75 (σε συνδυασμό και με το Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α), συνιστούν επίσημους καταλόγους εγκεκριμένων οικονομικών φορέων κατά την έννοια του άρθρου 83 έως την ψήφιση του ΜΗ.ΤΕ.;

Απάντηση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ

 Όχι, καθώς τα Μητρώα αυτά συνιστούν μόνο “επαγγελματικά και εμπορικά μητρώα” κατά την έννοια του άρθρου 75, παρ. 2.
Ωστόσο, ειδικά το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων μαζί με την ενημερότητα πτυχίου που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 3669/2008 λειτουργεί εν τέλει ως επίσημος κατάλογος, έως την ψήφιση του ΜΗ.ΤΕ. (σημειώνεται ότι βάσει του άρθρου 377, παρ. 1, περ. (31), εξακολουθούν να ισχύουν οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 20 του ν. 3669/2008).«Στις επόμενες σελίδες ακολουθούν αναλυτικότερα τα νέα της επικαιρότητας»

 

  1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10