ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σημερινά νέα (28-3-2017): Αναρτήθηκαν στο site της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ η απάντηση (45) που αφορά σε διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού και (46) που αφορά προμέτρηση εργασιών έργου (βλέπετε  e-dimos /  ΕΝΟΤΗΤΑ : ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ)

Δείτε και τις (46) Απαντήσεις της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ σε ισάριθμα Ερωτήματα: εδώ


Σημερινά νέα (22-3-2017): Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 969/Β/22-3-2017) η ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών-Δικαιοσύνης 1191/2017Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).

Δείτε άρθρο της επιστημονικής ομάδας όσον αφορά τη κράτηση υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών   PDF


Σημερινά νέα (17-3-2017)Στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αναπτύσσεται για τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, κατ’ επιταγή του άρθρου 118 παρ. 6 του ν. 4412/2016, Κεντρι κό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων (Κ.Η.Σ.Κ) με σκοπό την αξιόπιστη, αντικειμενική και με όρους εμπιστοσύνης και διαφάνειας διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών των οποίων η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Το εν λόγω Κ.Η.Σ.Κ θα λειτουργεί σε κατάλληλες διατάξεις υπολογιστικών συστημάτων προς υποστήριξη των λειτουργιών του , προσφέροντας ταυτόχρονα προστασία από κακόβουλες ενέργειες και επιθέσεις.

Δείτε την Απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣγ/οικ 15299/ΦΝ 466/02.03.2017 (ΦΕΚ 900 Β 17-3-2017) περί ανάπτυξης διαδικτυακού  Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών:  PDF


Σημερινά νέα (16-3-2017): Έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (αριθμ.πρωτ. 23333/8565/16-3-2017 ΘΕΜΑ: Επισηµάνσεις όσον αφορά τον υποχρεωτικό έλεγχο νοµιµότητας σε συµβάσεις έργων. ∆ιευκρινήσεις αναφορικά µε τα άρθρα 98, 103 και 105 του νόµου 4412/2016 (Αποσφράγιση, αξιολόγηση προσφορών, αιτήσεων συµµετοχής στις δηµόσιες συµβάσεις έργων, πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών, κατακύρωση – σύναψη σύµβασης).