ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Σημερινά νέα ( 21/6/2017 )

1. Κατ΄εξουσιοδότηση της παρ 2 του άρθρου 350 Ν.4412/16 εκδόθηκε το ΠΔ 58/17 ( Φ.Ε.Κ  88Α/20.6.2017  )« Ειδικός Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης  της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  »Δείτε εδώ  

2.Εκδόθηκε   το  ΠΔ 57 / 17   (Φ.Ε.Κ 88Α/20.6.2017  )« Οργανισμός της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.» Δείτε εδώ

 3Εκδόθηκε η Κατευθυντήρια Οδηγία 21 ( Απόφαση 43/31-5-2017)  της  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ   «Ο ανταγωνιστικός διάλογος στις δημόσιες συμβάσεις » Δείτε εδώ 

Σημερινά νέα ( 15/6/2017 ):Έχει αναρτηθεί  ανακοίνωση στην  διαδικτυακή  πύλη  του  Προμηθέα   (www.promitheus.gov.gr), μέσω του  συνδέσμου «Σύνδεση στο Κεντρικό  ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων», η  απευθείας μέσω του: http://www.eprocurement.gov.gr /kimds2/με τίτλο   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΗΜΔΗΣ ΑΠΟ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 :

1.ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΗΜΔΗΣ       (Προκηρύξεις και Αποφάσεις Ανάθεσης ή Κατακύρωσης)

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΛΑΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ                                    (Πρωτογενή και Εγκεκριμένα Αιτήματα) 

3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ                             (Προηγούμενη και νεώτερη έκδοση ΚΗΜΔΗΣ)
Δείτε εδώ 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ :Οι χρήστες αναρτούν στοιχεία στο ΚΗΜΔΗΣ , συνδεόμενοι στην εφαρμογή με όνομα χρήστη και κωδικό που ήδη διαθέτουν

Ενημερώνουμε τους συνδρομητές μας ότι τα υποδείγματα των διακηρύξεων των διαγωνιστικών διαδικασιών  της ιστοσελίδας μας έχουν επικαιροποιηθεί με ενσωμάτωση όλων των πρόσφατων νομοθετικών μεταβολών

Σημερινά νέα (15/6/2017): Έχει αναρτηθεί στην  διαδικτυακή  πύλη (www.promitheus.gov.gr) ενημερωτικό έγγραφο με τίτλο : Υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για τα Δημόσια Έργα, Μελέτες και Συναφείς Υπηρεσίες  –ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α  Δείτε εδώ


Σημερινά νέα (9/6/2017):

  1. Η  Διεύθυνσης Νομικών  Υπηρεσιών  της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ απέστειλε απαντητικό έγγραφο( αριθμ. πρωτ. 3367/25-5-2017)  προς   τον   Πανελλήνιο   Σύνδεσμο       Τεχνικών     Εταιριών  (Σ.Α.Τ.Ε ) με θέμα :  « Υπογραφή  ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ »   Δείτε  εδώ    

Το σχετικό έγγραφο ( αριθμ.πρωτ. 31300/24-5-2017)  του Πανελλήνιου   Τεχνικών     Εταιριών  (Σ.Α.Τ.Ε ) προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών  με τίτλο :«Αντιφατικές οδηγίες της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ σε ζητήματα υποχρέωσης υπογραφής του ΤΕΥΔ /ΕΕΕΣ»Δείτε   εδώ  

β. Εκδόθηκαν  οι εξής Υπουργικές Αποφάσεις( ΔΕΝ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α) :        
1.Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣγ/οικ. 37834 /Φ.Ν 466/6-6-2017 (ΦΕΚ  1980/18.6.2017 τ.Β΄)   « Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών    συναφών επιστημονικών  υπηρεσιών »                   2.Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣγ/οικ. 37835 /Φ.Ν 466/6-6-2017 (ΦΕΚ  1980/18.6.2017 τ.Β΄« Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Αναθέτουσας Αρχής και Προϊσταμένης Αρχής στις συμβάσεις έργων Ν.4412/16 αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών »Δείτε τις αποφάσεις στην διαδρομή : ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ -ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Σημερινά νέα (6/6/2017):Εκδόθηκαν οι εξης Υπουργικές Αποφάσεις

  • Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣγ/οικ. 38107 /Φ.Ν 466/22.3.2017 (ΦΕΚ 1956/7.6.2017 τ.Β΄) « Καθορισμός Ομάδων εργασιών ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις  »
  • Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣγ/οικ. 38108 /Φ.Ν 466/5.4.2017 ( ΦΕΚ 1956/7.6.2017 τ.Β΄)« Περιεχόμενο του Μητρώου Έργων»
  • Δείτε τις αποφάσεις στην διαδρομή : ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ -ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Σημερινά νέα (6/6/2017): Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 56902/215/19.5.2017 (Φ.Ε.Κ 1924/2.6.2017 τ.Β΄) Απόφαση Υπ. Οικονομίας κ Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέριες και διαδικασίες λειτουργίας του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ » κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ.5 του άρθρου 36 Ν.4412/16  Δείτε ενημερωτικό σημείωμα  στην  διαδρομή : ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ   

Λόγω αλλαγών, πραγματοποιείται εκτενής επικαιροποίηση των σχετικών άρθρων, του εκπαιδευτικού υλικού καθώς και των υποδειγμάτων των διακηρύξεων της ιστοσελίδας.

Σημερινά νέα (1/6/2017): Δικαίωμα προαίρεσης σε σύμβαση  προμήθειας .Δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος προς έλεγχο σχεδίου σύμβασης: Πράξη ΕΛ.ΣΥΝ /Δείτε στην επόμενη σελίδα 

Σημερινά νέα ( 30/5/2017):
Η Διεύθυνση  Νομικών  Υπηρεσιών  της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ εξέδωσε  ενημερωτικό έγγραφο  με αριθμό πρωτοκόλλου  3468/30-5-2017 με θέμα : “Ενημέρωση για τη δημοσίευση του ν. 4472/2016 (Α/74), τροποποίηση διατάξεων ν. 4412/2016 και έκδοση Υ.Α. ΚΗΜΔΗΣ”.Δείτε εδώ 

Σημερινά νέα ( 26/5/2017):Αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο http://www. eprocurement.  gov.gr κατόπιν της έκδοσης της απόφασης 57654/17 (ΦΕΚ 1781/Β’) του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης, σχετικό έγγραφο με διευκρινίσεις για τον τρόπο καταχώρισης των νέων στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ. Δείτε εδώ : Οδηγίες καταχώρησης νέων στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ

 Σημερινά νέα ( 24/5/216):Εκδόθηκε κατ’    έξουσιοδότηση της παρ 6 του άρθρου 38  Ν.4412/16 η Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης αριθμ.57654 /22-5-17 ( ΦΕΚ 1781/23-5-17 τ.Β΄) με τίτλο  » Ρύθμιση ειδικοτέρων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων ( ΚΗΜΔΗΣ ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης » 

Λόγω σημαντικών αλλαγών πραγματοποιείται εκτενής επικαιροποίηση των σχετικών άρθρων  και του  εκπαιδευτικού υλικού της ιστοσελίδας.

Σημερινά νέα (22-5-2017): Δημοσιεύθηκε στις 19-5-2017 στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Ν. 4472/17 (Φ.Ε.Κ 74 Α)  με τίτλο: «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λο πές διατάξεις», του οποίου το άρθρο 47 όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει περιλαμβάνει  τροποποιήσεις του Ν. 4412/16

Δείτε  ενημερωτικό άρθρο της επιστημονικής ομάδας στην επόμενη σελίδα

 

 1 , 2, 3, 4, 5