ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σημερινά νέα (20-4-2018 ):

Σημαντικό!!!Μικρά έργα – Κατάργηση του άρθρου 15 ΠΔ 171/87 κατά το μέρος που παρέχουν στην Οικονομική Επιτροπή τη δυνατότητα να επιλέγει ελεύθερα,χωρίς προηγούμενη δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση, τον ανάδοχο μικρών έργων η εργασιών συντήρησης μέχρι ποσού 5.869,41 € χωρίς Φ.Π.Α 


Σημερινά νέα (19-4-2018 ):

ΕΛ.ΣΥΝ :Βαθμολόγιση τεχνικής προσφοράς με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης τη συμφερότερη από «τεχνοοικονομικής άποψης» προσφορά

ΕΛ.ΣΥΝ:Εργα:Α)Επουσιώδης παράλειψη στο ΤΕΥΔ.Β)Συνυποβολή αποδεικτικών  στοιχείων στο φάκελο «Δικαιολογητικά συμμετοχής»


Σημερινά νέα (13-4-2018 ):

ΕΛ.ΣΥΝ : Ανάκληση Πράξης του Στ΄Κλιμακίου με Απόφαση του VI Τμήματος  που αφορά α)στην υποχρέωση( η μη) υποδιαίρεσης σύμβασης σε τμήματα και τεκμηρίωση των λόγων-β)στην ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής να ορίζει αυστηρά κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας


Σημερινά νέα (11-4-2018 ):

Ενημερώνουμε τους συνδρομητές μας ότι στην Ενότητα (6) «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ »έχουν προστεθεί νέα χωρία που αναλύουν το Ν.4412/16 και τον ερμηνεύουν με βάση πρόσφατη Νομολογία 


Σημερινά νέα (2-4-2018 ):

Τροποποίηση Ν. 4412/16 με τον Ν. 4530/18


Σημερινά νέα (29-3-2018 ):

Σημαντικό!!Απευθείας Ανάθεση :Χρόνος απόδειξης μη ύπαρξης κωλυμάτων

Τεχνικό πρόγραμμα Κοινωφελών Επιχειρήσεων -Μη κατάργηση του άρθρου 15 ΠΔ 171/87 – Δημοσίευση Ανάληψης Υποχρέωσης σε χρόνο μεταγενέστερο

 


Σημερινά νέα (22-3-2018 ):

«Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Αξιοποίηση Δημοτικών Ακινήτων»Νόμιμη η  ανάθεση σε ιδιώτη λόγω απαίτησης εξειδικευμένων γνώσεων και τεκμηρίωσης του κόστους της δαπάνης  


Σημερινά νέα (21-3-2018 ):

Αξιοσημείωτες Πράξεις του ΕΛ.ΣΥΝ που ερμηνεύουν τις διατάξεις Ν. 4412/16

Σημαντικό !!!ΕΛ.ΣΥΝ:A)Μη ομοειδείς εργασίες Β) Εργασίες εμπίπτουσες σε καθήκοντα υπαλλήλων Γ) Εσφαλμένη εγγραφή στον προϋπολογισμό

Σημαντικό !!!ΕΛ.ΣΥΝΠρόχειρος διαγωνισμός -Υποχρέωση καταχώρησης της διακήρυξης   στο ΚΗΜΔΗΣ -Υποχρέωση αιτιολόγησης της βαθμολογίας των τεχνικών προσφορών 

Σημαντικό !!! ΕΛ.ΣΥΝ: Ανάθεση  δημοσίου έργου από ΔΕΥΑ :Αρμόδιο όργανο- Έλεγχος Νομιμότητας -Εφαρμοστέο δίκαιο 

 

Σημαντικό !!! ΕΛ.ΣΥΝ :Α) Υποχρέωση επικύρωσης αντιγράφων ημεδαπών η αλλοδαπών εγγράφων  που υποβάλλονται σε διαγωνισμόΒ) Μικτή σύμβαση προμήθειας /υπηρεσίας-Κριτήριο χαρακτηρισμού Γ)Ηλεκτρολογικές εργασίες σε κτίριο συνιστούν έργο ,διαφορετικά συνιστούν εργασία  


Σημερινά νέα (16-3-2018):

Σημαντικό !!!ΕΛ.ΣΥΝ : Ελλειψη ψηφιακής υπογραφής στο ΕΕΕΣ/Θεραπεία έλλειψη της 


Σημερινά νέα (15-3-2018):

Απόφαση Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης 2879/2018/02.03.2018 (ΦΕΚ 879/13.03.2018 τεύχος Β’):Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου.


 Σημερινά νέα (13-3-2018):

Ενημερωτικό έγγραφο ΥΠ.ΕΣ ( αριθμ.πρωτ. 5731/7-3-2018) με τίτλο :Έναρξη ισχύος των διατάξεων του Βιβλίου IV του ν.4412/2016 για δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με εκτιμώμενη αξία σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ) ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ και κατώτερη από τα όρια των άρθρων 5 και 235 του ν.4412/2016, όπως ισχύουν.


Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών με απόφαση Δ.Σ και όχι του αρμοδίου  οργάνου δηλαδή του Δημάρχου -Νόμιμη δαπάνη 


Σημερινά νέα (12-3-2018):

Δαπάνη κινητής τηλεφωνίας -Υποχρέωση ανάρτησης απόφασης του Δημάρχου στο ΚΗΜΔΗΣ 


Σημερινά νέα (8-3-2018):

Δαπάνη από Σύνδεσμο Ο.Τ.Α -Μη λειτουργική /Μη συνάδουσα με τις αρμοδιότητες του Συνδέσμου

Άγονος συνοπτικός διαγωνισμός -Νόμιμη η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσιότητα ,με απόφαση της οικονομική επιτροπής


Σημερινά νέα (4-3-2018 ):

ΕΛ.ΣΥΝ:Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης μετά από διενέργεια  άγονου διαγωνισμού-Αρμόδιο όργανο η Οικονομική Επιτροπή

Σημείωση :Με βάση τα κριθέντα από το ΕΛ.ΣΥΝ δείτε τη καταγραφή των βημάτων που ακολουθούνται στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης μετά από άγονο διαγωνισμό  στη διαδρομή : e-dimos -> (6) Διαδικασίες σύναψης σύμβασης/Βήματα και Υποδείγματα->Διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσιότητα ->ΑΓΟΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ