ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σημερινά νέα (14-12-2017 ):

Με την 46ΕΣ/2017 απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ εγκρίθηκαν υποδείγματα εντύπων για τη γνωστοποίηση κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 262 Ν.4412/16  και προηγούμενης εμπλοκής υποψηφίων κατά τη διεξαγωγή διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης σύμφωνα με τα άρθρα  48 και 280 Ν.4412/16

Δείτε αναλυτικά στην επόμενη σελίδα.


Σημερινά νέα (13-12-2017 ):

Θεωρούμε σημαντικό να σας  ενημερώσουμε ότι δημοσιεύθηκε η ετήσια  έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου Οικ. Έτους 2014 

Δείτε αναλυτικά στην επόμενη σελίδα.


Σημερινά νέα (12-12-2017 ):

Α.Ε.Π.Π : Προμήθεια κάδων απορριμμάτων . Υποχρέωση διαπίστευσης του φορέα πιστοποίησης των κάδων

Δείτε αναλυτικά στην επόμενη σελίδα.


Σημερινά νέα (7-12-2017 ):

«Ανάθεση υπηρεσιών σε λογιστή φοροτέχνη-Νόμιμη δαπάνη υπό προϋποθέσεις».

Δείτε αναλυτικά στην επόμενη σελίδα.

Ενημερώνουμε τους συνδρομητές μας ότι τα υποδείγματα διακηρύξεων της  ιστοσελίδας μας  έχουν επικαιροποιηθεί με τις αλλαγές   Ν.4412/16 που επήλθαν  με το άρθρο 107 Ν.4497/17 (Φ.Ε.Κ 171Α΄/13.11.2017) και ρυθμίζουν διαφορετικά  επιμέρους ζητήματα διαδικασιών  σύναψης των δημοσίων συμβάσεων

Δείτε τα υποδείγματα στη διαδρομή :     e-dimos ->  Ενότητα(6)->  Διαδικασίες  σύναψης σύμβασης  /Βήματα και υποδείγματα 
Σημερινά νέα (5-12-2017 ):

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Αρχής (www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr), προς διευκόλυνση και χρήση τους από τις αναθέτουσες αρχές νέα πρότυπα τεύχη διακηρήξεων.

Δείτε αναλυτικά στην επόμενη σελίδα.


 


 

«Στις επόμενες σελίδες ακολουθούν αναλυτικότερα τα νέα της επικαιρότητας»

1, 2, 3