ΔΕΛΤΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

Σημερινά νέα (18-10-2018)

Ανάθεση υπηρεσιών «Δημιουργία ψηφιακών αρχείων δικτύου φωτισμού του Δήμου Τ…» σε ιδιώτη


Σημερινά νέα (16-10-2018)

Σύμβαση δημόσιου έργου : α) Απευθείας ανάθεση μέσω δημόσιας κλήρωσης β)Τήρηση της αρχής της ειδικότητας των πιστώσεων κατά την εγγραφή στον προϋπολογισμό γ) Επκαιροποίηση αντιγράφου ποινικού μητρώου


Σημερινά νέα (13-10-2018)

Νέες ρυθμίσεις Ν.4412/16( ΦΕΚ 147Α) με τον Ν.4568/18(ΦΕΚ 178Α) σε διατάξεις που αφορούν δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών .


Σημερινά νέα (10-10-2018)

Ανάθεση υπηρεσιών σε τρίτο :«Πιστοποίηση Συμμόρφωσης των Παιδικών Χαρών με τις απαιτήσεις Ασφάλειας».


Σημερινά νέα (6-10-2018)

Ερώτηση : Στις περιπτώσεις μίσθωσης ακινήτων για την στέγαση σχολικών μονάδων(και γενικά μίσθωσης και αγοράς ακινήτων ) απαιτείται η υποβολή πρωτογενούς αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ ;

Απάντηση 


Σημερινά νέα (3-10-2018)

Ερώτηση I:Ποιό είναι το κριτήριο χαρακτηρισμού μικτής σύμβασης προμήθειας -υπηρεσίας ;

Απάντηση 

Ερώτηση II: Ποιό είναι το κριτήριο χαρακτηρισμού μικτής σύμβασης προμήθειας ανταλλακτικών και επισκευής-συντήρησης μεταφορικών μέσων;

Απάντηση 


Σημερινά νέα (29-9-2018)

Τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αφορά στο αδίκημα της μη καταβολής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από μέλος Δ.Σ Ανώνυμης Εταιρίας

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ( ενημερωτικό έγγραφο) : Ζητήματα που άπτονται του χρόνου έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού


Σημερινά νέα (22-9-2018)

Καταβολή ποσού από τον Δήμο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Αναπτυξιακής Ανώνυμης Δημοτικής Εταιρίας


Σημερινά νέα (19-9-2018)

Δ.Ε.Υ.Α -Έργο:«Αποκατάσταση οδοστρωμάτων»α)Διαδικασία ανάθεσης β)Καταχώρηση σε Κ.Α Προϋπολογισμούγ)Επικαιροποίηση δικαιολογητικών


Σημερινά νέα (14-9-2018)

Δείτε στην ιστοσελίδα του ΥΠ.ΕΣ και στη διαδρομή :ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ -ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 203-207 Ν4555/18 τις νέες   ερωτήσεις -απαντήσεις Νο  15 και 16  που προστέθηκαν και αφορούν στις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις και στον ορισμό του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ )  


Σημερινά νέα (10-9-2018)

Υποδιαίρεση σύμβασης σε τμήματα


Σημερινά νέα (9-9-2018)

Απευθείας ανάθεση προμήθειας –Προϋποθέσεις νόμιμης ανάθεσης


Σημερινά νέα (7-9-2018)

 

Κρίσιμο στοιχείο διάγνωσης μη νόμιμης κατάτμησης


Σημερινά νέα (27-8-2018)

Αρμοδιότητες ειδικής επιτροπής της Υ.Α 3373/390/20.3.1975(Β΄ 349), Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως

Σημείωση : Μετά τη ψήφιση του Ν.4412/16 ,είχε αμφισβητηθεί η ισχύς της Υ.Α 3373/390/20.3.1975 ,όμως το ΕΛ.ΣΥΝ,αποδέχεται την ισχύ της στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες Πράξεις του.   


Σημερινά νέα (24-8-2018)

Λόγοι αποκλεισμού εργοληπτικής επιχείρησης:ΝόμιμοιΜη Νόμιμοι

 


Σημερινά νέα (23-8-2018)

α)Διάκριση σύμβασης έργου – υπηρεσίας β)Κριτήριο χαρακτηρισμού μικτής σύμβασης προμήθειας -υπηρεσίας


Σημερινά νέα (20-8-2018)

Προμήθεια γάλακτος σε εργαζόμενους :α)αναδρομικότητα σύμβασης β) δικαιούχος χορήγησης γ) απαραίτητα στοιχεία της τεχνικής έκθεσης

Απευθείας ανάθεση εργασιών φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς αμμοχάλικου σε Τοπική ΚοινότηταΜη ορισμός επιβλέποντος κατά το άρθρο 216 παρ 2 Ν.4412/16

ΠΙΝΑΚΑΣΕ.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ:Πίνακας χρονιικής αλληλουχίας καταχώρησης στο ΚΗΜΔΗΣ σταδίων σύμβασης 


Σημερινά νέα (16-8-2018)

Ομοειδείς εργασίες

Ανάθεση υπηρεσιών σε τρίτους μη εξειδικευμένου χαρακτήρα –Μη νόμιμη


Σημερινά νέα (14-8-2018)

Σημαντικότατες ειδήσεις !!!

Στον ιστότοπό του το Υπ.Εσωτερικών ανάρτησε στη διαδρομή (http://www.ypes.gr/el/Ministry/FAQ/Efarmogi203-207N4555-2018/)   αρχείο  με τίτλο : Ερωτήσεις -Απαντήσεις για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 203-207 Ν.4555/18 [ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] 

Επισήμανση!!:Το Υπ. Εσωτερικών σημειώνει  ότι η  ενημέρωση  του αρχείου είναι δυναμική και ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμη η συχνή επίσκεψη σε αυτό 

Δείτε σχετικό ενημερωτικό έγγραφο του Υπ.Εσωτερικών:εδώ 


Σημερινά νέα ( 7-8-2018 )

Ποινικές καταδίκες στο απόσπασμα ποινικού μητρώου

 


Σημερινά νέα ( 6-8-2018 )

-Ανάθεση υπηρεσιών γενικής φύσης :α) απαραίτητα στοιχεία προσδιορισμού της β) χρήση λανθασμένου cpv γ) συντρέχουσα αρμοδιότητα Δήμου και Δημοτικής του Επιχείρησης δ) υπηρεσία μη εξειδικευμένης φύσης


Σημερινά νέα ( 1-8-2018 )

Σημαντικό !!!Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΥΠ.ΕΣ και στη διαδρομή :www.ypes.gr/el/Ministry/eggrafa η Εγκύκλιος με τίτλο:«Γνωστοποίηση διατάξεων του ν.4555/2018( Α’133)[ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ Ι ] .Δείτε εδώ

Η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών επαληθεύει  τα άρθρα της επιστημονικής ομάδας της e-dimos με ημερομηνία ανάρτησης 22-7-2018 και 28-7-2018 που αφορούν στη διαδικασία ψήφισης των πιστώσεων του Προϋπολογισμού με την σύνταξη«τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη» για  την έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης «Α.Α.Υ» 

 


Σημερινά νέα ( 31-7-2018 )

 

 

 

 

         (  επικαιροποιημένοι με τις αλλαγές του Ν.4555/18  [ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι ] )

[ βλέπετε και στη διαδρομή :->Ενότητα (7) -«ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΗΜΑΤΩΝ »]


Σημερινά νέα ( 28-7-2018 )

Σημαντικό!!! Άρθρο επιστημονικής ομάδας της e-dimos( συμπληρωματικό της 22-7-2018):«Τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη»για έκδοση Α.Α.Υ μετά την ισχύ Ν.4555/18 -Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ .»

Σημειώνουμε ότι  , έχουν  ενημερωθεί   με τις μεταβολές που επέρχονται με τη ψήφιση του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ»,«ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ» υλοποίησης των δημοσίων συμβάσεων όλων των διαδικασιών[ βλέπετε στη διαδρομή :Ενότητα (6) -«ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ -ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ»]ΚΑΙ « ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΗΜΑΤΩΝ »της ενότητας (7). 

Επιπρόσθετα ενημερώνουμε ότι η περιγραφή της απευθείας ανάθεσης προμηθειών /υπηρεσιών , της απευθείας ανάθεσης έργων και μελετών  και του συνοπτικού διαγωνισμού προμηθειών/υπηρεσιών και έργωνέχουν επικαιροποιηθεί πλήρως ως προς τα «ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ» και  «ΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ »[ βλέπετε στη διαδρομή :Ενότητα (6) -«ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ -ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ»]


Σημερινά νέα ( 25-7-2018 )

Υποχρεωτικός έλεγχος Νομιμότητας αποφάσεων ανάθεσης προμηθειών/υπηρεσιών/έργων/μελετών/μετά τη ψήφιση του Ν.4555/18 -ΦΕΚ 133Α΄[ Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι]


Σημερινά νέα ( 24-7-2018 )

Στα πλαίσια προσπάθειας της e-dimos να ενημερώσει τους συνδρομητές της για την νέα διαδικασία ανάληψης και δέσμευσης των πιστώσεων σύμφωνα με τον Ν.4555/18 [Πρόγραμμα Κλεισθένης I]αναρτούμε Υπόδειγμα Απόφασης Δημάρχου Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης . 


Ερώτηση : Ποιές αρμοδιότητες παύει να ασκεί ο Δήμαρχος μετά τη ψήφιση Ν.4555/18 [ Πρόγραμμα Κλεισθένης I ] ;

Απάντηση  


Σημερινά νέα ( 22-7-2018 )

Άρθρο  επιστημονικής ομάδας της e-dimos : Διαδικασία δέσμευσης των πιστώσεων για τη σύναψη δημοσιών συμβάσεων προμηθειών /γενικής φύσης υπηρεσιών /έργων / και μελετών μετά τη ψήφιση του Ν.4555/18 [Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι ]


Σημερινά νέα ( 17-7-2018 )

Έργα αρμοδιότητας Δ.Ε.Υ.Α εκτελούμενα από το Δήμο


Σημερινά νέα ( 10-7-2018 )

Α)Παραλαβή υπηρεσιών από το Δημοτικό Συμβούλιο με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας τους.Απλή αρνητική γνώμη επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών Β) Έκπτωση αναδόχου Γ) Έλεγχος γνησιότητας εγγυητικής επιστολής

Σημερινά νέα ( 9-7-2018 )

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για σύνταξη οικονομικής μελέτης: «Υπηρεσία ενεργειακής πραγματογνωμοσύνης και δυνατοτήτων αναβάθμισης συστήματος οδοφωτισμού».Συνιστούν υπηρεσία γενικής  φύσης


Σημερινά νέα ( 2-7-2018 )

Προμήθειες ηλεκτρολογικών υλικών και ενεργειακή αναβάθμιση φωτιστικών –Όμοιες η ομοειδείς προμήθειες και υπηρεσίες.