ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Διοργάνωση 2ημερου σεμιναρίου στις 30 και 31 Οκτωβρίου 2017και επανάληψή του στις 2 και 3 Νοεμβρίου 2017, με θέμα «Δημόσιες Συμβάσεις Ν.4412/16 των ΟΤΑ».


Σημερινά νέα (20-10-2017):

Γεωγραφικός περιορισμός τόπου εγκατάστασης υποψηφίων αναδόχων

Δείτε αναλυτικά στην επόμενη σελίδα

 


Σημερινά νέα (19-10-2017):

Έλλειψη τεχνικών προδιαγραφών και δικαιολογητικών κατά το χρόνο περαίωσης της διαδικασίας παραλαβής των προσφορών

Δείτε αναλυτικά στην επόμενη σελίδα

 


Σημερινά νέα (18-10-2017):

Περιεχόμενο τεχνικών προδιαγραφών-Μη παραβίαση του ανταγωνισμού εκ του λόγου και μόνο  θέσπισης από την αναθέτουσα αρχή  πρόσφορων και αναγκαίων προδιαγραφών για  την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της

Δείτε αναλυτικά στην επόμενη σελίδα

 


Σημερινά νέα (16-10-2017):

  • Προϋποθέσεις  τροποποίησης όρου της  αρχικής σύμβασης
  • Τροποποιήσεις διατάξεων  Ν. 4412/16  (Φ.Ε.Κ 147/ Α’): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» με το Ν.4491/17 (Φ.Ε.Κ 152/ Α‘) : Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου – Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και άλλες διατάξεις.»

Δείτε αναλυτικά στην επόμενη σελίδα


Σημερινά νέα (12-10-2017):

Μοναδική προσφορά- Κρίσιμο στοιχείο για τη ματαίωση της διαγωνιστικής  διαδικασίας 

Δείτε αναλυτικά στην επόμενη σελίδα


Σημερινά νέα (9-10-2017):

Ορισμός μιας δημόσιας μικτής  σύμβασης ,ως σύμβασης έργου 

Δείτε αναλυτικά  στην επόμενη σελίδα 


Σημερινά νέα (7-10-2017):

Χρονικός προσδιορισμός   τεκμαιρόμενης γνώσης για την άσκηση προσφυγής  κατά προκήρυξης  

Δείτε αναλυτικά  στην επόμενη σελίδα 


 

 

«Στις επόμενες σελίδες ακολουθούν αναλυτικότερα τα νέα της επικαιρότητας»

 

1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11