ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Διοργάνωση 2ήμερου σεμιναρίου 16 & 17 Απριλίου 2018 με τίτλο «Διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης Δημοσίων συμβάσεων Ν.4412/16  – Πολυετείς δαπάνες – Πρόσφατη νομολογία ΕΛ.ΣΥΝ»


Σημερινά νέα (22-3-2018 ):

«Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Αξιοποίηση Δημοτικών Ακινήτων».:Νόμιμη η  ανάθεση σε ιδιώτη λόγω απαίτησης εξειδικευμένων γνώσεων και τεκμηρίωσης του κόστους της δαπάνης  

Σημερινά νέα (21-3-2018 ):

Αξιοσημείωτες Πράξεις του ΕΛ.ΣΥΝ που ερμηνεύουν τις διατάξεις Ν. 4412/16

Σημαντικό !!!ΕΛ.ΣΥΝ:A)Μη ομοειδείς εργασίες Β) Εργασίες εμπίπτουσες σε καθήκοντα υπαλλήλων Γ) Εσφαλμένη εγγραφή στον προϋπολογισμό

Σημαντικό !!!ΕΛ.ΣΥΝΠρόχειρος διαγωνισμός -Υποχρέωση καταχώρησης της διακήρυξης   στο ΚΗΜΔΗΣ -Υποχρέωση αιτιολόγησης της βαθμολογίας των τεχνικών προσφορών 

Σημαντικό !!! ΕΛ.ΣΥΝ: Ανάθεση  δημοσίου έργου από ΔΕΥΑ :Αρμόδιο όργανο- Έλεγχος Νομιμότητας -Εφαρμοστέο δίκαιο 

 

Σημαντικό !!! ΕΛ.ΣΥΝ :Α) Υποχρέωση επικύρωσης αντιγράφων ημεδαπών η αλλοδαπών εγγράφων  που υποβάλλονται σε διαγωνισμόΒ) Μικτή σύμβαση προμήθειας /υπηρεσίας-Κριτήριο χαρακτηρισμού Γ)Ηλεκτρολογικές εργασίες σε κτίριο συνιστούν έργο ,διαφορετικά συνιστούν εργασία  


Σημερινά νέα (16-3-2018):

Σημαντικό !!!ΕΛ.ΣΥΝ : Ελλειψη ψηφιακής υπογραφής στο ΕΕΕΣ/Θεραπεία έλλειψη της 


Σημερινά νέα (15-3-2018):

Απόφαση Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης 2879/2018/02.03.2018 (ΦΕΚ 879/13.03.2018 τεύχος Β’):Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου.


 Σημερινά νέα (13-3-2018):

Ενημερωτικό έγγραφο ΥΠ.ΕΣ ( αριθμ.πρωτ. 5731/7-3-2018) με τίτλο :Έναρξη ισχύος των διατάξεων του Βιβλίου IV του ν.4412/2016 για δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με εκτιμώμενη αξία σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ) ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ και κατώτερη από τα όρια των άρθρων 5 και 235 του ν.4412/2016, όπως ισχύουν.


Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών με απόφαση Δ.Σ και όχι του αρμοδίου  οργάνου δηλαδή του Δημάρχου -Νόμιμη δαπάνη 


Σημερινά νέα (12-3-2018):

Δαπάνη κινητής τηλεφωνίας -Υποχρέωση ανάρτησης απόφασης του Δημάρχου στο ΚΗΜΔΗΣ 


Σημερινά νέα (8-3-2018):

Δαπάνη από Σύνδεσμο Ο.Τ.Α -Μη λειτουργική /Μη συνάδουσα με τις αρμοδιότητες του Συνδέσμου

Άγονος συνοπτικός διαγωνισμός -Νόμιμη η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσιότητα ,με απόφαση της οικονομική επιτροπής


Σημερινά νέα (4-3-2018 ):

ΕΛ.ΣΥΝ:Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης μετά από διενέργεια  άγονου διαγωνισμού-Αρμόδιο όργανο η Οικονομική Επιτροπή

Σημείωση :Με βάση τα κριθέντα από το ΕΛ.ΣΥΝ δείτε τη καταγραφή των βημάτων που ακολουθούνται στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης μετά από άγονο διαγωνισμό  στη διαδρομή : e-dimos -> (6) Διαδικασίες σύναψης σύμβασης/Βήματα και Υποδείγματα->Διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσιότητα ->ΑΓΟΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 


Σημερινά νέα (28-2-2018 ):

Σημαντικό !!! α) Υποδιαίρεση σύμβασης σε τμήματα β) Κριτήρια καταλληλότητας οικονομικών φορέων -Μη νόμιμοι όροι διακήρυξης που περιορίζουν υπέρμετρα τον ανταγωνισμό 

Παράλειψη δέσμευσης πίστωσης συνεχιζόμενης σύμβασης στο έτος έναρξης υλοποίησης της -Κανονική η δαπάνη

Μη δέσμευση πίστωσης  συνεχιζόμενης σύμβασης κατα προτεραιότητα

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ  :  «Εναρξη ισχύος των διατάξεων του Βιβλίου IV την 1-3-2018 Ν. 4412/2016 για δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με εκτιμώμενη αξία σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.) ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ και κατώτερη από τα όρια των άρθρων 5 και 2351 του ν. 4412/2016, όπως ισχύουν».εδώ 


Σημερινά νέα (27-2-2018 ):

Εκδοση πιστοποιητικού άρθρου 73 παρ 2 Ν.4412/16 

Η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ κοινοποιεί το αριθμ.πρωτ. ΕΞ 12161-2018/10001/12-01-2018 ενημερωτικό έγγραφο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, με θέμα «Έκδοση πιστοποιητικού άρθρου 73 παρ.2 του Ν.4412/2016».


Σημερινά νέα (24-2-2018 ):

Παράλειψη άσκησης προσυμβατικού ελέγχου-Νόμιμη η δαπάνη λόγω της νομιμότητας της ακολουθητέας διαδικασίας 


 Σημερινά νέα (22-2-2018 ):

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ :Δημοσίευση διορθωτικού στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7  για την καθιέρωση του Τυποποιημένου Εντύπου για το ΕΕΕΣ 


Σημερινά νέα (20-2-2018 ):

Απευθείας ανάθεση σε τρίτον υπηρεσιών με τίτλο «Εργασίες συλλογής στοιχείων και καταχώρησης δεδομένων για την υποβολή δήλωσης Ε9 για την ακίνητη περιουσία του Δήμου»


Σημερινά νέα (14-2-2018 ):

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.: Κατευθυντήρια Οδηγία (23) «Ειδικά θέματα συμπλήρωσης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)».

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης :Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 79Α του ν.4412/16 ( Α’ 147) στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών 


Σημερινά νέα (13-2-2018 ):

Απευθείας ανάθεση καυσίμων λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε αύξηση κατανάλωσης 


Σημερινά νέα (10-2-2018 ):

Ο Αποκλεισμός οικονομικού φορέα σύμφωνα με το άρθρο 74 Ν.4412/16 απαιτεί έκδοση Υπουργικής Απόφασης

Πρότυπα τεύχη διακηρύξεων έργων  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ  Α)Πρόσθετοι   συμβατοί όροι Β)Πρόσθετοι μη  συμβατοί όροι που απαιτούν έγκριση του ΥπουργούΓ) Διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών


Σημερινά νέα (6-2-2018 ):

Α) Συνοπτικός διαγωνισμός -Ανάθεση όμοιων η ομοειδών συμβάσεων ανά δημοτική ενότητα Β) Μη νόμιμος αποκλεισμός υποψηφίου αναδόχου


Σημερινά νέα (3-2-2018 ):

Α.Ε.Π.Π :Α)Υποβολή εναλλακτικών προσφορών σε διαγωνιστική διαδικασία Β)Επικύρωση αντιγράφων πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας Γ)Προσκόμιση προηγούμενων  συμβασεων και   βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης προς απόδειξη εμπειρίας