Η ιστοσελίδα

των συμβάσεων του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α.

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΒΗΜΑΤΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Επικαιρότητα

Προεδρικά Διατάγματα - Υπουργικές Αποφάσεις
Κ.Υ.Α. 76928/21 (ΦΕΚ 3075 Β/13-7-2021)
Κ.Υ.Α. 76928/21 (ΦΕΚ 3075 Β/13-7-2021)

Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)

ΚΥΑ 166278/25.06.2021 (ΦΕΚ 2813/30.06.2021 τ.Β')
ΚΥΑ 166278/25.06.2021 (ΦΕΚ 2813/30.06.2021 τ.Β')

Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του ΕΣΗΔΗΣ

Κ.Υ.Α. 64233/21 (ΦΕΚ-2453 Β/9-6-21)
Κ.Υ.Α. 64233/21 (ΦΕΚ-2453 Β/9-6-21)

Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του ΕΣΗΔΗΣ

Πως μπορώ να κάνω εγγραφή ως μέλος της ιστοσελίδας e-dimos.gr;
Περισσότερα
Κάντε εγγραφή στο Newsletter μας για να λαμβάνετε πρώτοι σημαντικά νέα και θέματα!