ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σημερινά νέα (22-2-2018 ):

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ :Δημοσίευση διορθωτικού στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7  για την καθιέρωση του Τυποποιημένου Εντύπου για το ΕΕΕΣ 

Σημερινά νέα (20-2-2018 ):

Απευθείας ανάθεση σε τρίτον υπηρεσιών με τίτλο «Εργασίες συλλογής στοιχείων και καταχώρησης δεδομένων για την υποβολή δήλωσης Ε9 για την ακίνητη περιουσία του Δήμου»

Σημερινά νέα (14-2-2018 ):

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.: Κατευθυντήρια Οδηγία (23) «Ειδικά θέματα συμπλήρωσης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)».

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης :Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 79Α του ν.4412/16 ( Α’ 147) στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών 

Σημερινά νέα (13-2-2018 ):

Απευθείας ανάθεση καυσίμων λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε αύξηση κατανάλωσης 

Σημερινά νέα (10-2-2018 ):

Ο Αποκλεισμός οικονομικού φορέα σύμφωνα με το άρθρο 74 Ν.4412/16 απαιτεί έκδοση Υπουργικής Απόφασης

Πρότυπα τεύχη διακηρύξεων έργων  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ  Α)Πρόσθετοι   συμβατοί όροι Β)Πρόσθετοι μη  συμβατοί όροι που απαιτούν έγκριση του ΥπουργούΓ) Διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών

Σημερινά νέα (6-2-2018 ):

Α) Συνοπτικός διαγωνισμός -Ανάθεση όμοιων η ομοειδών συμβάσεων ανά δημοτική ενότητα Β) Μη νόμιμος αποκλεισμός υποψηφίου αναδόχου


 

Σημερινά νέα (3-2-2018 ):

Α.Ε.Π.Π :Α)Υποβολή εναλλακτικών προσφορών σε διαγωνιστική διαδικασία Β)Επικύρωση αντιγράφων πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας Γ)Προσκόμιση προηγούμενων  συμβασεων και   βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης προς απόδειξη εμπειρίας

 


1, 2